HARMONOGRAM

Dzień I – 10 czerwca (poniedziałek)
14.00 – 16.00 Rejestracja uczestników

Otwarcie FORUM

16.00 – 16.15

Ochrona danych osobowych na podstawie dyrektywy policyjnej i przepisów prawa krajowego

 • skąd dodatkowa, obok rodo, regulacja w zakresie ochrony danych osobowych
 • rola przepisów dodo w systemie ochrony danych osobowych
 • różnice pomiędzy regulacjami rodo i dodo

Fakty i mity praktycznego zastosowania dyrektywy o ochronie danych osobowych – dodo

 • rola organu nadzorczego przy stosowaniu przepisów dodo
 • w jakich sprawach mogą być kierowane skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zgodnie z dodo
 • praktyka stosowania z perspektywy pierwszych miesięcy po wejściu w życie ustawy

17.45 – 18.00 Przerwa

Praktyczne zagadnienia ochrony danych osobowych w jednostkach sektora wymiaru sprawiedliwości

 • problemy właściwego zabezpieczenia danych
 • jakie ryzyka naruszenia ochrony danych osobowych występują w jednostkach wymiaru sprawiedliwości
 • jakie konsekwencje mogą być z tym związane
 • jak oszacować poziom ryzyka w kontekście funkcjonowania całej jednostki

od godz. 20.00 Kolacja
Dzień II – 11 czerwca (wtorek)
7.30 – 9.00 Śniadanie

Obowiązki administratora przetwarzającego dane osobowe w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości

 • podmioty podlegające nadzorowi Prezesa UODO
 • zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez właściwe organy
 • ustawowe wymogi bezpieczeństwa danych osobowych

Inspektor ochrony danych zgodnie z rodo i dodo

 • jakie zadania ma realizować IOD na podstawie prawa unijnego, a jakie zgodnie z ustawą krajową

Odpowiedzialność inspektora ochrony danych wyznaczonego w sądzie

 • specyfika pozycji prawnej IOD w sądzie
 • podstawy odpowiedzialności
 • zakres odpowiedzialności w zależności od podstawy prawnej stosunku łączącego IOD z administratorem, administratorami

11.15 – 11.45 Przerwa

Ochrona danych osobowych w sądach po reformie systemu ochrony danych osobowych

 • podstawy prawne organizacji systemu ochrony danych osobowych
 • nadzór nad systemem ochrony danych osobowych w sądach

Administratorzy w sądach

 • jak wskazać administratora
 • jak ustalić zakres odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych
 • czy każdy z administratorów może skutecznie ponosić odpowiedzialność cywilnoprawną

Realizacja obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane przetwarzane są w postępowaniach sądowych w świetle zmiany ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych

 • kto i jak ma realizować obowiązki informacyjne po zmianach
 • treść obowiązków informacyjnych
 • zakres informacji, informacje warstwowe

14.00 – 15.30 Przerwa obiadowa

Organizacja bezpieczeństwa fizycznego w budynku sądu w kontekście ochrony danych osobowych

 • monitoring wizyjny w budynku i na zewnątrz sądu
 • ochrona fizyczna i jej powiązania z rodo
 • rola IOD w organizacji bezpieczeństwa fizycznego

Spójność działań w obszarze ochrony danych osobowych oraz cyberbezpieczeństwa na przykładzie praktyk stosowanych w jednostkach sądownictwa powszechnego

 • jak rozumiemy obowiązki administratora i podmiotów przetwarzających
 • stan świadomości w zakresie celu i potrzeb cyberbezpieczeństwa również w kontekście bezpieczeństwa danych osobowych
 • czy wiemy, jak zabezpieczyć krytyczne zasoby informacyjne naszej jednostki

Ochrona danych osobowych w sądach a działalność kuratorów, biegłych i mediatorów

 • kto jest administratorem w przypadku przetwarzania danych osobowych przetwarzanych przez kuratorów, biegłych i mediatorów
 • czy w relacjach między sądem a tymi podmiotami mamy do czynienia z powierzeniem przetwarzania
 • kto odpowiada za stosowanie zasad ochrony danych osobowych

od godz. 19.00 Kolacja
Dzień III – 12 czerwca (środa)
7.30 – 9.00 Śniadanie

Udostępnianie akt postępowania w kontekście uregulowań zawartych w rodo oraz dyrektywie policyjnej

 • procedury dostępu do akt sprawy na tle rodo, dodo oraz kpk, kpw, kkw, kks, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, a także ustawy w sprawie rejestru sprawców przestępstw seksualnych

Ochrona danych osobowych w informatyce śledczej

 • warsztat eksperta lub biegłego sądowego informatyki śledczej
 • ochrona danych osobowych w postępowaniu dowodowym
 • środki technicznej ochrony informacji cyfrowej

WŚRÓD PRELEGENTÓW

ZGŁOSZENIA 71 797 48 35 Joanna Wąsiel Koordynator ds. Zgłoszeń i Kontaktu z Klientem joanna.wasiel@presscom.pl